BRAVOLL
  +420 565 428 602

Tahové zkoušky na staveništiObjednatel
 
Adresa stavby
 
Firma *
Adresa *
Město *
PSČ *
Požadovaný termín TZ *
Velikost objektu v m2 *
Adresa *
Město *
PSČ *
Kontaktní osoba *
Telefon *
E-mail *
Položky označené * jsou povinné.
   


Podmínky realizace tahových zkoušek pro rok 2015

A. Obecné podmínky

 1. Tahové zkoušky provádí pracovníci společnosti ITW Construction Products CZ s.r.o. (dále jen ITW)  na základě úplné objednávky.
 2. Objednávku upřednostňujeme ve formě e-mailu a musí obsahovat následující informace:
  - údaje o objednavateli (Název společnosti, adresa, jméno kontaktní osoby včetně telefonického spojení a e-mail)
  - adresu místa provedení tahové zkoušky a požadovaný termín tahové zkoušky
 3. Formulář objednávky na provedení tahové zkoušky je k dispozici na domovské stránce www.bravoll.cz případně bude zaslán e-mailem na vyžádání.
 4. Společnost ITW provádí tahové zkoušky výhradně na upevňovací prvky BRAVOLL®.
 5. Tahová zkouška může proběhnout jen na základě potvrzení vydaného pracovníkem společnosti ITW které může mít formu e-mailu nebo telefonické zprávy. Obsahem potvrzení musí být:
  - místo, datum a čas provedení tahové zkoušky
  - předpokládaná kalkulovaná cena za provedenou tahovou zkoušku (v případě, že není dohodnuto jinak).
 6. Technické vybavení pro provedení tahové zkoušky zajišťuje společnost ITW, pokud nebyly v každém jednotlivém případě sjednány podmínky jiné.
 7. Společnost ITW nezajišťuje přístup na místo staveniště pro provedení tahových zkoušek, či úkony nezbytné k zajištění bezpečnosti práce ani činnosti s tím související. Toto je povinností objednavatele. Bez zajištění přístupu po stavbě formou lešení nebo lávky nebude tahová zkouška provedena a objednavateli bude účtován poplatek 3.000 Kč.
 8. Po provedení tahové zkoušky bude pracovníkem společnosti ITW vystaven objednavateli „ Protokol tahové zkoušky na staveništi‘‘ a odeslán prostřednictvím e-mailu do 5 pracovních dnů. Poté podepsaný originál spolu s fakturou (není-li domluveno jinak) odeslán poštou do 3 pracovních dnů. V případě, že fakturační adresa se liší od adresy objednavatele, je nutné uvést tuto skutečnost v objednávce.
 9. Od provedení tahové zkoušky lze odstoupit kteroukoliv ze stran pouze na základě vzájemné dohody. Tato dohoda však nesnímá ani z jedné ze stran povinnost uhradit vzniklé náklady, pokud tyto prokazatelně vznikly. 

B. Platební podmínky

 1. Plátce souhlasí s cenou tahové zkoušky, která se skládá z paušální ceny a cestovních nákladů.
 2. Paušální cena je stanovena pro rok 2015 na částku 1 000 Kč za provedení „Tahové zkoušky na staveništi“ (tzn. pro jeden konkrétní typ kotvy v jednom podkladním materiálu - obsahuje minimálně 15 naměřených hodnot průběhu zatěžování dle ETAG 014) za předpokladu, že ETICS, pro který se tahové zkoušky provádí, bude realizován s upevňovacími prvky BRAVOLL®. V případě, že bylo použito na upevnění ETICS jiných upevňovacích prvků než kotev BRAVOLL®, bude zpětně doúčtován poplatek ke každé provedené tahové zkoušce ve výši 5.000 Kč. Společnost ITW si vyhrazuje právo možnosti provedení kontroly v době realizace stavby.
 3. Cestovní náklady jsou stanoveny pro rok 2015 na částku 7 Kč/km. Počet ujetých kilometrů bude stanoven podle skutečnosti, s ohledem na možnost jejich kombinování při realizaci většího počtu tahových zkoušek v jednom termínu a to způsobem, který minimalizuje vzdálenosti a tedy i výši cestovních nákladů.
 4. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
 5. Náklady budou fakturovány objednavateli do 5 pracovních dnů od provedení tahové zkoušky, splatnost je stanovena na 14 kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu.
 6. V případě, že je objednavatel ve zpoždění se splatností a vyžaduje další tahovou zkoušku, je povinen uhradit dlužnou částku před provedením další tahové zkoušky.


Platnost od 9. února 2015